Obywatelski Parlament Seniorów powstał 1 października 2015 roku. Jest inicjatywą społeczną największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, gminnych rad seniorów oraz innych organizacji senioralnych (m.in. związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych). Celem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce, społeczny dialog, a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla problemów seniorów.

Konsolidacja środowiska, aktywność obywatelska, zdrowie i usługi społeczne – to obszary na których koncentrowały się obrady III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 1 października 2017 roku, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych Parlament przyjął Deklarację Programową, w której zapisano m.in. apel o realizowanie skoordynowanych działań polityki społecznej, gospodarczej i senioralnej, sprzyjających aktywnej, zdrowej i godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności międzypokoleniowej. Przypomniano w niej także o pilnej konieczności opracowania i wdrożenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, uwzględniającego potrzeby opieki zdrowotnej i społecznej nad chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin, opiekunów i wolontariuszy.

Podczas obrad poruszali także temat akcji społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich „Za starość naszą i waszą”, zwracając uwagę na znaczenie inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej przygotowania Konwencji o prawach osób starszych, aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek. Polskim wkładem w te prace może być Karta Praw Osób Starszych, w której opracowanie włączy się Parlament Seniorów.

Delegatem m.st. Warszawy do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest dr Czesław Ochenduszka – członek Rembertowskiej Rady Seniorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.