Nasz człowiek w Obywatelskim Parlamencie Seniorów

W poniedziałek, 7 listopada o godz. 12.00 w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zbierze się na VIII sesji Obywatelski Parlament Seniorów. Organizacje senioralne i rady seniorów w sposób samorządny i demokratyczny wybrały łącznie 460 delegatów na trzyletnią IV kadencję OPS. Wśród delegatów znalazł się dr Czesław Ochenduszka – przewodniczący Rembertowskiej Rady Seniorów*

Sesja plenarna z udziałem 460 delegatów rozpoczynająca IV kadencję Obywatelskiego Parlamentu  Seniorów jest  najważniejszym wydarzeniem tegorocznych obchodów w Polsce Międzynarodowego Dnia Osób Starszych ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) 1 października 2015 r. podczas inauguracyjnej sesji w Sali Posiedzeń Sejmu RP  było ukoronowaniem wieloletniego procesu oddolnej konsolidacji środowisk polskich seniorów i tworzenia przez nich ogólnokrajowej reprezentacji. Powołanie OPS było także wypełnieniem przez Polskę rekomendacji z 1993 roku Europejskiego Parlamentu Seniorów, który był inicjatywą Parlamentu Europejskiego, dotyczących powołania w każdym państwie członkowskim Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę wobec osób starszych.

Obywatelski Parlament Seniorów jest inicjatywą społeczną największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku (istnieje 560 UTW), Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów (500 tys. członków), gminnych rad seniorów (350 rad gminnych i dzielnicowych) oraz innych organizacji senioralnych (m.in. związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych). Ambicją OPS jest stworzenie ogólnopolskiej reprezentacji ponad 10 -milionowej populacji osób starszych.

Ideą OPS jest neutralność polityczna i światopoglądowa oraz otwartość na merytoryczną współpracę z władzami publicznymi, w tym organami samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi. Celami OPS jest stałe monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów dotyczących osób starszych.

* Czesław Ochenduszka jest doktorem  nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Do 1996 roku był żołnierzem zawodowym. Służbę wojskową w większości odbywał w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych wykonując różnego rodzaju prace naukowo-badawcze na użytek MON. Od ponad 20 lat związany z samorządem terytorialnym. Był radnym i burmistrzem gminy Warszawa-Rembertów, radnym m.st. Warszawy, radnym  i zastępcą burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Całokształt swoich działań skupiał wokół spraw społecznych, w których problem funkcjonowania ludzi starszych był i jest jednym z najważniejszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *