100-lecie sportu w Rembertowie.

Są daty, które zachowują się w pamięci na zawsze, które powracają, ożywają, które się wspomina. Taką datą dla Rembertowa jest bez wątpienia rok 1923. W tym roku powstaje pierwszy klub sportowy, w którym zaczęli się grupować mieszkańcy zainteresowani sportem. Trudne to były początki. Brak funduszów, boisk sportowych, pomieszczeń dla klubu – oto palące sprawy działaczy i zawodników w początkach istnienia. Jednak ambicja i poświęcenie grona oddanych sprawie ludzi przynosiły z biegiem czasu pewne postępy. Klub rozwijał swoją działalność oraz nabierał coraz większego znaczenia w sportowym środowisku.

Decyzją aktywu sportowego Rembertowa założony klub przyjął nazwę KS REMBERTOWIANKA. Pierwszym prezesem został wybrany dr Mikołaj Małachowski. Trudności materialne, z jakimi klub walczył od zarania swojego istnienia, wśród których najbardziej odczuwalny był brak jakiejkolwiek bazy sportowej powodują, że jeszcze w roku założenia klubu dochodzi do połączenia REMBERTOWIANKI z sekcją sportową Zakładów Pirotechnicznych POCISK pod nazwą KS POCISK. W 1923 roku zostaje powołana do życia sekcja szachowa a rok później zarejestrowano w OZPN sekcję piłki nożnej.

W tym czasie w Rembertowie funkcjonuje jeszcze jeden klub sportowy KADRA. Wyraźne ożywienie działalności KADRY nastąpiło w 1932 roku. W tym roku powstają i aktywizują się sekcje: kolarska, lekkoatletyczna, tenisowa i strzelecka. Na walnym zebraniu członków klubu został opracowany i zatwierdzony Statut Klubu. Wybrano zarząd, na czele którego staje płk Jerzy Zapolski.  Od tego momentu działalność klubu objęła cały teren Rembertowa. Jednym z głównych celów działalności zarządu KADRY było zainteresowanie sportem rembertowskiej młodzieży, wychowanie kadr sportowych, stworzenie jej warunków prawidłowego rozwoju moralno-fizycznego i koleżeństwa.

Takie były początki sportu w Rembertowie. Wielki udział w tym dziele posiadają cywilni i wojskowi mieszkańcy Rembertowa. Do grona najbardziej zasłużonych tego okresu należy zaliczyć: dra M. Małachowskiego, płka J. Zapolskiego, E. Jurkowskiego, J. Chodeckiego, kpt. Z. Busza, J, Kalinowskiego, W. Grochowskiego, E. Różyckiego, T. Bazana, W. Wójcickiego, K. Podwysockiego, Cz. Koźluka i wielu innych.

Chcąc uchronić od zapomnienia ludzi i efekty ich działań Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę, w której apeluje do władz Rembertowa o godne uczczenie Jubileuszu 100 lecia sportu w Rembertowie.

Opracował dr Czesław Ochenduszka na podstawie materiałów zgromadzonych  w wydawnictwie “Wojskowy Klub Sportowy KADRA REMBERTÓW 1923 – 1973. 50 lat działalności”. Zespól redakcyjny: Czesław Moll, Stanisław Kubisztal, Czesław Koźluk. Wyd. Rembertów 1973.

Ps.

Na apel Rady Seniorów odpowiedział Zarząd Dzielnicy kierując do przewodniczącego Rady dra Czesława Ochenduszka pismo, z którym można zapoznać się TUTAJ. Pismo podpisali: burmistrz Maciej Iwanicki i zastępca burmistrza Aleksander Lesiński. Ocenę pozostawiamy mieszkańcom. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *