Materiały Rady Seniorów

W tej części naszej witryny publikujemy materiały i relacje z posiedzeń Rady Seniorów - podejmowane uchwały i zajmowane stanowiska w sprawca dotyczących osób starszych w Rembertowie.

Katalog spraw podejmowanych przez Radę Seniorów  jest otwarty. To oznacza, że z czasem pojawią się w nim inne, ważne dla nas seniorów kwestie. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje dotyczące podejmowanych problemów, jak i formy ich prezentacji. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy. 


I sesja - 8 kwietnia 2022 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów III kadencji odbyło się 08 kwietnia 2022 r.  Dokonano na nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Przewodniczącym Rady wybrany został Czeslaw Ochenduszka (uchwała nr 1). Wiceprzewodniczącą została Danuta Zawadzka (uchwała nr 2) a przedstawicielem Rady do Warszawskiej Rady Seniorów wybrano Ireneusza Wrześniewskiego (uchwała nr 3). Przedstawicielką Rady Dzielnicy Rembertów w Radzie Seniorów została Barbara Burtniak a przedstawicielką Zarządu Dzielnicy w Radzie Seniorów jest Irena Pogoda. Protokół z sesji jest dostępny tutaj.

II sesja - 13 maja 2022 r.

Drugie posiedzenie Rady Seniorów odbywało się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Radni wybrali Janusza Osińskiego na sekretarza Rady Seniorów (uchwała nr 4) oraz przegłosowali wniosek do Burmistrza Dzielnicy Rembertów w sprawie wprowadzenia cyklicznych szkoleń dla radnych Rady Seniorów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (uchwała nr 6). Zdaniem radnych szkolenia takie podniosłyby poziom wiedzy członków Rady Seniorów, a przez to przyczyniłyby się do skuteczniejszego prowadzenia działań́ przez Radę. Zaktualizowano także niektóre zapisy w Regulaminie pracy Rady Seniorów. Tekst jednolity Regulaminu prezentowany jest w uchwale nr 5.  Protokół z obrad dostępny jest TUTAJ

III sesja - 24 czerwca 2022 r.

Trzecie posiedzenie Rady Seniorów odbywało się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku (uchwała nr 7). W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych poprzez opiniowanie, inicjowanie, konsultowanie i doradzanie w sprawach tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych oraz pobudzania ich aktywności obywatelskiej, Rada przyjęła do realizacji: Ramowy Plan Pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okres kadencji 2021 – 2024 (uchwała nr 8), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 8. Do realizacji zadań stojących przed Radą radni postanowili powołać cztery zespoły zadaniowe Rady Seniorów:

  1.  do spraw integracji ze środowiskiem (uchwała nr 9)
  2.  do spraw promocji działań w sferze poznawczo - intelektualnej (uchwała nr 10)
  3.  do spraw profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywności fizycznej (uchwała nr 11)
  4.  do spraw działalności artystyczno- kulturalnej (uchwała nr 12)

W skład zespołu zadaniowego oprócz radnych mogą wchodzić osoby spoza Rady bez względu na wiek tych osób. Rada Seniorów lub prezydium do pracy w Radzie mogą zapraszać także ekspertów.