Sesje Rady Seniorów

I sesja - 8 kwietnia 2022 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów III kadencji odbyło się 08 kwietnia 2022 r.  Dokonano na nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Przewodniczącym Rady wybrany został Czeslaw Ochenduszka (uchwała nr 1). Wiceprzewodniczącą została Danuta Zawadzka (uchwała nr 2) a przedstawicielem Rady do Warszawskiej Rady Seniorów wybrano Ireneusza Wrześniewskiego (uchwała nr 3). Przedstawicielką Rady Dzielnicy Rembertów w Radzie Seniorów została Barbara Burtniak a przedstawicielką Zarządu Dzielnicy w Radzie Seniorów jest Irena Pogoda. Protokół z sesji jest dostępny tutaj.

II sesja - 13 maja 2022 r.

Drugie posiedzenie Rady Seniorów odbywało się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Radni wybrali Janusza Osińskiego na sekretarza Rady Seniorów (uchwała nr 4) oraz przegłosowali wniosek do Burmistrza Dzielnicy Rembertów w sprawie wprowadzenia cyklicznych szkoleń dla radnych Rady Seniorów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (uchwała nr 6). Zdaniem radnych szkolenia takie podniosłyby poziom wiedzy członków Rady Seniorów, a przez to przyczyniłyby się do skuteczniejszego prowadzenia działań́ przez Radę. Zaktualizowano także niektóre zapisy w Regulaminie pracy Rady Seniorów. Tekst jednolity Regulaminu prezentowany jest w uchwale nr 5.  Protokół z obrad dostępny jest TUTAJ

III sesja - 24 czerwca 2022 r.

Trzecie posiedzenie Rady Seniorów odbywało się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku (uchwała nr 7). W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych poprzez opiniowanie, inicjowanie, konsultowanie i doradzanie w sprawach tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych oraz pobudzania ich aktywności obywatelskiej, Rada przyjęła do realizacji: Ramowy Plan Pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okres kadencji 2021 – 2024 (uchwała nr 8), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 8. Do realizacji zadań stojących przed Radą radni postanowili powołać cztery zespoły zadaniowe Rady Seniorów:

  1.  do spraw integracji ze środowiskiem (uchwała nr 9)
  2.  do spraw promocji działań w sferze poznawczo - intelektualnej (uchwała nr 10)
  3.  do spraw profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywności fizycznej (uchwała nr 11)
  4.  do spraw działalności artystyczno- kulturalnej (uchwała nr 12)

W skład zespołu zadaniowego oprócz radnych mogą wchodzić osoby spoza Rady bez względu na wiek tych osób. Rada Seniorów lub prezydium do pracy w Radzie mogą zapraszać także ekspertów. Protokół z obrad dostępny jest tutaj 

IV sesja - 7 października 2022 r.

Czwarte posiedzenie Rady Seniorów odbywało się według zaproponowanego przez przewodniczącego Rady porządku obrad. Po przyjęciu przez radnych protokołu obrad z III posiedzenia Rady Seniorów przewodniczący Rady udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksandrowi Lesińskiemu, który przedstawił informację nt. udziału Dzielnicy Rembertów w wydarzeniach organizowanych okazji Warszawskich Dni Seniora. Tekst wystąpienia znajduje się tutaj. W dyskusji nad wystąpieniem Burmistrza wzięli udział radni: Mirona Drewnowa, Teresa Wrześniewska, Ireneusz Wrześniewski i Czesław Ochenduszka. Radni zgodnie stwierdzili, że udział Rembertowa w wydarzeniach Warszawskich Dni Seniora pozostawia wiele do życzenia. Podkreślano niedostateczną promocję przedsięwzięć organizowanych na szczeblu miasta, nikłe zaangażowanie osób funkcyjnych, radnych dzielnicy i urzędników. Informacje przekazywane za pomocą oficjalnej strony internetowej Rembertowa i profilu na Facebooku to - zdaniem radnych - niewystarczający kanał informacji szczególnie dla osób starszych.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Dubanowska, która przedstawiła pan zamierzeń Rembertowskiej Rady Seniora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor omówiła formy promocji przedsięwzięć RAS-u (plakaty, materiały w Gazecie Rembertowskiej, prezentacja zamierzeń na poniedziałkowych spotkaniach słuchaczy) oraz planowane przedsięwzięcia (wykłady, gimnastyka, zajęcia muzyczne i inne). W dyskusji podkreślano brak obchodów z okazji XV-lecia Rembertowskiej Akademii Seniora oraz potrzebę organizowania zbiorowych wyjść do placówek kulturalnych (Mirona Drewnowa). Zwrócono także uwagę na sposób przyjmowania ludzi starszych w Ośrodku Pomocy Społecznej (Ireneusz Wrześniewski).

Na zakończenie obrad pzrzewodniczący Rady  Czesław Ochenduszka poinformował radnych o spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Maciejem Iwanickim (w spotkaniu udział wzięli - oprócz przewodniczącego -  Danuta Zawadzka i Ireneusz Wrześniewski). Protokół z obrad dostępny jest TUTAJ

V sesja - 2 grudnia 2022 r.

 

Piąte posiedzenie Rady Seniorów odbywało się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Dominującym tematem sesji była ochrona zdrowia w Rembertowie. Dlatego pierwszymi mówcami były osoby zarządzające rembertowskimi  przychodniami. Jako pierwszy głos zabrał pan Bogdan Obuchowicz - dyrektor SZPZLO Warszawa Rembertów a następnie osoby reprezentujący Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską "SPECLEK" (niestety, na sesję nie dotarł przedstawiciel NZO CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej). Mówcy przedstawili dane dotyczące warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych przychodniach (szczegóły tych informacji zawarte są w protokole). Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której wypowiadali się prawie wszyscy członkowie Rady Seniorów. Przebieg dyskusji można obejrzeć w materiale opublikowanym TUTAJ.  Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Rady dr Czesław Ochenduszka zaproponował, aby wypracowanie wniosków dyskusji przenieść na kolejne posiedzenie Rady. Propozycja został przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji dla wniosku Domu Kultury "Rembertów", który ubiega się o tytuł "Miejsce Przyjazne Seniorom" (uchwała nr 13). W związku z przypadającym w 2023 roku jubileuszem 100 rocznicy utworzenia w Rembertowie pierwszego klubu sportowego pod nazwą KS. REMBERTOWIANKA Rada Seniorów zaapelowała  do Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów o godne uczczenie tego jubileuszu (uchwala nr 14). Stanowisko Zarządu w tej kwestii przedstawiono w piśmie do przewodniczącego Rady Seniorów, z którego treścią można zapoznać się TUTAJ.

Radni Rady Seniorów sa zaniepokojeni ograniczonym zainteresowaniem Rady i Zarządu Dzielnicy funkcjonowaniem Rady czego dobitnym dowodem był fakt nieobecności osób funkcyjnych na V sesji, na której omawiano kwestie niezwykle ważne dla mieszkańców Rembertowa. Nie mniej jednak radni wyrażają nadzieje, że w przyszłości nasze zaproszenia spotkają się z zainteresowaniem Rady i Zarządu Dzielnicy i spowodują obecność członków zarządy i radnych dzielnicy na sesjach Rady Seniorów co wyrażono w podjętej uchwale nr 15. Uchwała spowodowała reakcję zarządu dzielnicy w postaci pisma adresowanego do przewodniczącego Rady Seniorów. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ, Protokół z sesji dostępny jest TUTAJ.

VI sesja - 17 lutego 2023 r.

Szóste posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Po przyjęciu protokołu obrad V posiedzenia Rada przystąpiła do wypracowania Stanowiska w sprawie ochrony zdrowia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Projekt tego dokumentu przedstawił radny Czesław Ochenduszka. Rada Seniorów jednogłośnie zaakceptowała projekt Stanowiska i postanowiła przesłać go do: Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy oraz do wiadomości władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Następnie przystąpiono omówienia organizacji pracy Rady w 2023 r. Rada postanowiła, że prace nad projektem planu pracy Rady w 2023 roku i planu dyżurów radnych będą kontynuowane na poziomie Zespołów Zadaniowych Rady Seniorów powołanych na III sesji Rady. Do wniesionych projektów Rada ustosunkuje się na następnym posiedzeniu.

W następnym punkcie przewodniczący Rady poinformował o realizowanych przedsięwzięciach a mianowicie:

  1. o udziale przedstawicieli Rady w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Rembertów, na których dyskutowano o udziale Dzielnicy w Samorządowym Instrumencie Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”.
  2. o spotkaniu z przedstawicielami Rady Seniorów Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, w trakcie którego wymieniliśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o planach i o nawiązaniu bliższej współpracy przy rozwiązywaniu problemów osób starszych.

VII sesja - 05 czerwca 2023 r.

Siódme posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbyło się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Po przyjęciu protokołu obrad VI posiedzenia Rada przystąpiła do dyskusji nad planem pracy w II półroczu 2023 r. Czesław Ochenduszka zaproponował, aby przy planowaniu przedsięwzięć Rady kierować się zasadami opublikowanymi w dokumencie pt. „Polityka senioralna m.st. Warszawy”. Biorąc powyższe pod uwagę radni postanowili, że dwa kolejne posiedzenia Rady poświęcone będą problemom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa rembertowskich seniorów. Od września br radni Rady Seniorów będą pełnili dyżury w holu Urzędu Dzielnicy w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 14:00 do 15:00. Harmonogram dyżurów opublikujemy w drugiej połowie sierpnia br.

VIII sesja - 22 sierpnia 2023 r.

VIII posiedzenie Rady Seniorów rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad i protokołu z VII posiedzenie. Następnie radni przyjęli uchwałę o planie posiedzeń rady do końca 2023 r. oraz harmonogram dyżurów członków Rady. W części dotyczącej spraw bieżących przewodniczący Rady przedstawił założenia i odpowiadał na pytania radnych dotyczących projektu „Urząd przyjazny seniorom” oraz zaapelował do członków Rady o upowszechnienie i osobisty udział w tym projekcie. Poprosił także o zgłaszanie kandydatur  (instytucji i osób) w konkursie „Miejsca przyjazne seniorom”. Dyskutowano także o działaności Rembertowskiej Akademii Seniora (tematyka wykładów, finanse).

IX sesja - 26 września 2023 r.

Dziewiąte posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbyło się według zaakceptowanego przez radnych porządku obrad. Po przyjęciu protokołu obrad VIII posiedzenia, Rada przystąpiła do wyboru swojego przedstawiciela w Warszawskiej Radzie Seniorów. Radni zgłosili kandydaturę Ireneusza Wrześniewskiego, który zgodził nie kandydować na ta funkcję. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. Pan Ireneusz Wrześniewski został przedstawicielem Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów w Warszawskiej Radzie Seniorów.

W kolejnym punkcie przystąpiono do omówienia stanu przygotowań i planów Rembertowskiej Akademii Seniora na nowy rok akademicki 2023/2024. W dyskusji wypowiadały się członkinie zarządu RAS oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej pani  Joanna Żmudzka. W dyskusji poruszono kwestie finansowania przedsięwzięć RAS, współpracy Zarządu RAS i kierownictwa OPS, funkcjonowania Klubu Seniora, informowania o przedsięwzięciach RAS (strona internetowa), tematyki wykładów i wolontariatu.

kolejny punkt obrad dotyczył konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” . Przewodniczący Rady zaproponował aby Rada wystąpiła z wnioskiem o wyróżnienie indywidualne osób zasłużonych w działaniach na rzecz osób starszych w Rembertowie zgłaszając kandydatury Leszka Korneluka i Ireneusza Wrześniewskiego. Rada jednogłośnie zaakceptowała przedstawione kandydatury.

W końcowej części obrad omówiono kwestie udziału rembertowskich seniorów w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów oraz przedsięwzięć ogólnomiejskich związanych z obchodami Warszawskich Senioralii.

X Sesja - 24 listopada 2023

X sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbyła się w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ul. Gawędziarzy 8. Po przyjęcie porządku obrad i protokołu obrad IX posiedzenia wysłuchano Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Rembertowie i przedstawicieli Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w dzielnicy Rembertów nt.  stanu bezpieczeństwa w dzielnicy Rembertów w 2023 r. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ. W następnym punkcie podjęto Uchwałę w sprawie Rekomendacji  Dzielnicowej Rady Seniorów dla wniosku Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ubiegającej się o miano „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Uchwała uzyskała poparcie wszystkich radnych obecnych na sesji. W zakończeniu obrad przewodniczący Rady dr Czesław Ochenduszka zaapelował do radnych o udział w VI Seminarium Rad Seniorów organizowanych przez Warszawską Radę Seniorów.

XI Sesja - 16 lutego 2024 r.

Relacja z XI posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy poświęconego w całości problematyce ochrony zdrowia w naszej dzielnicy wkrótce.