O Radzie

 

Kalendarium 

 30 listopada 2013 rok Sejm RP nowelizuje ustawę o samorządzie gminnym, w której pojawia sie  nowy przepis - art. 5c,  pozwalający powołać nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych - gminną radę seniorów.

W nowym przepisie zapisano, iż Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.Oznacza to, że gmina może powołać gminną radę seniorów, a organem właściwym do powołania tego ciała jest wyłącznie rada gminy. Utworzenie rady seniorów następuje w drodze uchwały.Ustawodawca rozstrzygnął także o charakterze gminnej rady seniorów - ma ona bowiem charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oznacza to, że rada seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego (skoro ustawodawca tego nie rozstrzygnął a w samej nazwie określił ją jako radę gminną). W ustawie nie ma określonego zakresu tematycznego spraw, w których rada seniorów może służyć opinią lub wykazywać się własną inicjatywą w stosunku do organów gminy. Wydaje się więc, że mogą to być wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko dotyczą one osób starszych i mają na względzie potrzeby i oczekiwania tych osób.Następny przepis dotyczy składu osobowego rady seniorów - gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku".

03 lipca 2014 r.

Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów oraz zatwierdziła rekomendacje dla dzielnic w zakresie utworzenia rad seniorów w dzielnicach.

20 października 2014 r.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.

4 listopada 2014 r.

W stołecznym Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.

20 maja 2015 r.

Rada Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr 28/IX/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Załącznikiem do tej uchwały był Statut Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację Rady Seniorów. W uzasadnieniu Uchwały stwierdzono m.in. że

Rada będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów będzie zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Zadaniem Rady będzie reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów wobec władz samorządowych oraz możliwość udziału w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących strategicznych i bieżących spraw Dzielnicy Rembertów.

Zgodnie ze Statutem w skład Rady miało wchodzić nie więcej niż 15 osób, w tym do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy i jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy. Członkiem Rady mogła zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów - zawierające informację o formie, miejscu i terminie zgłaszania - umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Zgłoszenie kandydata zawierało krótką notę biograficzną kandydata, zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady oraz oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne. Zgłoszenia przyjmowane były w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy.

Ponieważ nie zgłoszono większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 3 ust. 1 pkt 1, Statutu (13 mieszkańców) nie było potrzeby organizowania spotkania wyborczego.

23 września 2015 r.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 46/187/2015 powołał Radę Seniorów na kadencję 2015-2018

30 września 2015 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru przewodniczącego - Ireneusz Wrześniewski, wiceprzewodniczącego - Jadwiga Jeziorska oraz przedstawiciela Rady do Warszawskiej Rady Seniorów - Longinus Kawka. Przedstawicielem Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została Barbara Burtniak a przedstawicielem Rady Dzielnicy Czesław Ochenduszka.

26 września 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 194/808/2018 powołał Radę Seniorów na kadencję 2018-2021

8 października 2018 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów II kadencji. Dokonano na nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Obecnie Rada Seniorów pracuje w 10 – osobowym składzie (z przyczyn zdrowotnych ze składu ubył Zbigniew Magnucki). Radzie przewodniczy Ireneusz Wrześniewski, który jest jednocześnie przedstawicielem w Warszawskiej Radzie Seniorów. Lucyna Barbara Wieczorek – jest wiceprzewodniczącą Rady, przedstawicielem Zarządu Dzielnicy Rembertów w Radzie jest Krzysztof Osiński a przedstawicielką Rady Dzielnicy została Barbara Burtniak. Pozostali członkowie Rady to: Halina Andruszko, Czesław Ochenduszka - delegat WRS do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Janusz Osiński, Elżbieta Piechal, Barbara Słoniewska i Teresa Wrześniewska.

25 września 2021 r.

zakończyła się II kadencja Rady Seniorów dzielnicy Rembertów m.st.

Od 14 września do 24 września 2021 r.

wybory kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na kadencję 2021 - 2024

29 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach wyborów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przeprowadzonych w dniach 14 - 24 września 2021 r. i 8 - 18 listopada 2021 r. w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

08 grudnia 2021 r.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 136/630/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku powołał członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Skład Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: Bobiński Stefan, Burtniak Barbara - przedstawiciel Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Drewnowa Mirona, Jabłońska Elżbieta - przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Jeziorska Jadwiga, Kaczmarczyk Witold, Ochenduszka Czesław, Osiński Janusz, Piechal Elżbieta, Pszczółka Dorota, Szydłowska Elżbieta, Urban Barbara, Wrześniewska Teresa, Wrześniewski Ireneusz, Zawadzka Danuta.

08 kwietnia 2022 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów III kadencji. Dokonano na nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Przewodniczącym Rady wybrany został Czeslaw Ochenduszka. Wiceprzewodniczącą została Danuta Zawadzka a przedstawicielem Rady do Warszawskiej Rady Seniorów wybrano Ireneusza Wrześniewskiego. Przedstawicielką Rady Dzielnicy Rembertów w Radzie Seniorów została Barbara Burtniak a przedstawicielką Zarządu Dzielnicy w Radzie Seniorów jest Irena Pogoda.


Spotkanie wigilijne rembertowskich seniorów. 12.12.2022.

Ochrona zdrowia w Rembertowie. Dyskusja na sesji RS.