O Radzie

Rembertowska Rada Seniorów utworzona została  na podstawie uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 roku. Celem działania Rady jest reprezentowanie interesów seniorów mieszkających w Rembertowie


Zadania Rady

  • Pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • Współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
  • Monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  • Współtworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym;
  • Wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  • Przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów

Kalendarium 

 30 listopada 2013 rok

Sejm RP nowelizuje ustawę o samorządzie gminnym, w której pojawia sie  nowy przepis – art. 5c,  pozwalający powołać nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych – gminną radę seniorów.

W nowym przepisie zapisano, iż Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

Oznacza to, że gmina może powołać gminną radę seniorów, a organem właściwym do powołania tego ciała jest wyłącznie rada gminy. Utworzenie rady seniorów następuje w drodze uchwały.

Ustawodawca rozstrzygnął także o charakterze gminnej rady seniorów – ma ona bowiem charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oznacza to, że rada seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego (skoro ustawodawca tego nie rozstrzygnął a w samej nazwie określił ją jako radę gminną). W ustawie nie ma określonego zakresu tematycznego spraw, w których rada seniorów może służyć opinią lub wykazywać się własną inicjatywą w stosunku do organów gminy. Wydaje się więc, że mogą to być wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko dotyczą one osób starszych i mają na względzie potrzeby i oczekiwania tych osób.

Następny przepis dotyczy składu osobowego rady seniorów – gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku“.

03 lipca 2014 r.

Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów oraz zatwierdziła rekomendacje dla dzielnic w zakresie utworzenia rad seniorów w dzielnicach.

20 października 2014 r.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.

4 listopada 2014 r.

W stołecznym Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.

20 maja 2015 r.

Rada Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr 28/IX/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Załącznikiem do tej uchwały był Statut Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację Rady Seniorów. W uzasadnieniu Uchwały stwierdzono m.in. że

Rada będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów będzie zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Zadaniem Rady będzie reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów wobec władz samorządowych oraz możliwość udziału w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących strategicznych i bieżących spraw Dzielnicy Rembertów.

Zgodnie ze Statutem w skład Rady miało wchodzić nie więcej niż 15 osób, w tym do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy i jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy. Członkiem Rady mogła zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów – zawierające informację o formie, miejscu i terminie zgłaszania – umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Zgłoszenie kandydata zawierało krótką notę biograficzną kandydata, zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady oraz oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne. Zgłoszenia przyjmowane były w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy.

Ponieważ nie zgłoszono większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 3 ust. 1 pkt 1, Statutu (13 mieszkańców) nie było potrzeby organizowania spotkania wyborczego.

23 września 2015 r.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 46/187/2015 powołał Radę Seniorów na kadencję 2015-2018

30 września 2015 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru przewodniczącego – Ireneusz Wrześniewski, wiceprzewodniczącego – Jadwiga Jeziorska oraz przedstawiciela Rady do Warszawskiej Rady Seniorów – Longinus Kawka. Przedstawicielem Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została Barbara Burtniak a przedstawicielem Rady Dzielnicy Czesław Ochenduszka.

26 września 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 194/808/2018 powołał Radę Seniorów na kadencję 2018-2021

8 października 2018 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów II kadencji. Dokonano na nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Obecnie Rada Seniorów pracuje w 10 – osobowym składzie (z przyczyn zdrowotnych ze składu ubył Zbigniew Magnucki). Radzie przewodniczy Ireneusz Wrześniewski, który jest jednocześnie przedstawicielem w Warszawskiej Radzie Seniorów. Lucyna Barbara Wieczorek – jest wiceprzewodniczącą Rady, przedstawicielem Zarządu Dzielnicy Rembertów w Radzie jest Krzysztof Osiński a przedstawicielką Rady Dzielnicy została Barbara Burtniak. Pozostali członkowie Rady to: Halina Andruszko, Czasław Ochenduszka – delegat WRS do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Janusz Osiński, Elżbieta Piechal, Barbara Słoniewska i Teresa Wrześniewska.