O Radzie

IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Wrzesień dla Seniorów

Jak przetrwać upały w mieszkaniu bez klimatyzacji.

Miejsce Przyjazne Seniorom 2018

Zmiany organizacji ruchu na Żołnierskiej

zapraszamy do współpracy

Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów. Naszym celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią rembertowskim seniorom godne starzenie się i zaspokoją ich podstawowe potrzeby.

rembertow-panorama

Rembertowska Rada Seniorów utworzona została  na podstawie uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 roku. Celem działania Rady jest reprezentowanie interesów seniorów mieszkających w Rembertowie


Zadania Rady

  • Pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • Współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
  • Monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  • Współtworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym;
  • Wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  • Przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów

Skład Rady

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 46/187/2015 z dnia 23 września 2015 roku powołał Radę Seniorów na kadencję 2015-2018 w następującym składzie:

Wrześniewski Ireneusz – przewodniczący Rady

Jeziorska Jadwiga – wiceprzewodnicząca Rady

Kawka Longinus – radny, przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów

Burtniak Barbara – radna, przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Michalski Jerzy – radny

Ochenduszka Czesław – radny, przedstawiciel Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, członek Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Osiński Janusz – radny

Pogoda Irena – radna – mandat wygaszony, podstawa: uchwała nr 125/501/2017 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Rosicki Wojciech – radny

Smereczyńska Maria – mandat wygaszony, podstawa: uchwała nr 110/447/2016 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Wrześniewska Teresa – radna


Kalendarium powołania Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 30 listopada 2013 rok

Sejm RP nowelizuje ustawę o samorządzie gminnym, w której pojawia sie  nowy przepis – art. 5c,  pozwalający powołać nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych – gminną radę seniorów.

W nowym przepisie zapisano, iż Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

Oznacza to, że gmina może powołać gminną radę seniorów, a organem właściwym do powołania tego ciała jest wyłącznie rada gminy. Utworzenie rady seniorów następuje w drodze uchwały.

Ustawodawca rozstrzygnął także o charakterze gminnej rady seniorów – ma ona bowiem charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oznacza to, że rada seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego (skoro ustawodawca tego nie rozstrzygnął a w samej nazwie określił ją jako radę gminną). W ustawie nie ma określonego zakresu tematycznego spraw, w których rada seniorów może służyć opinią lub wykazywać się własną inicjatywą w stosunku do organów gminy. Wydaje się więc, że mogą to być wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko dotyczą one osób starszych i mają na względzie potrzeby i oczekiwania tych osób.

Następny przepis dotyczy składu osobowego rady seniorów – gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku“.

03 lipca 2014 r.

Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów oraz zatwierdziła rekomendacje dla dzielnic w zakresie utworzenia rad seniorów w dzielnicach.

20 października 2014 r.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.

4 listopada 2014 r.

W stołecznym Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.

20 maja 2015 r.

Rada Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr 28/IX/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Załącznikiem do tej uchwały był Statut Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację Rady Seniorów. W uzasadnieniu Uchwały stwierdzono m.in. że

Rada będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów będzie zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Zadaniem Rady będzie reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów wobec władz samorządowych oraz możliwość udziału w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących strategicznych i bieżących spraw Dzielnicy Rembertó.

Zgodnie ze Statutem w skład Rady miało wchodzić nie więcej niż 15 osób, w tym do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy i jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy. Członkiem Rady mogła zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów – zawierające informację o formie, miejscu i terminie zgłaszania – umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Zgłoszenie kandydata zawierało krótką notę biograficzną kandydata, zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady oraz oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne. Zgłoszenia przyjmowane były w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy.

Ponieważ nie zgłoszono większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 3 ust. 1 pkt 1, Statutu (13 mieszkańców) nie było potrzeby organizowania spotkania wyborczego.

23 września 2015 r.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 46/187/2015 powołał Radę Seniorów na kadencję 2015-2018

30 września 2015 r

Pierwsze posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady oraz przedstawiciela Rady do Warszawskiej Rady Seniorów.